WOLONTARIAT

KONTEMPLACYJNO - CZYNNY

IM. ŚWIĘTEJ ELŻBIETY

  DLACZEGO WARTO ZOSTAĆ  

  WOLONTARIUSZEM?  

TY WYZNACZASZ

CZAS

Ty wyznaczasz ile czasu możesz poświęcić na pomoc

w wolontariacie. Częstotliwość

również zależy od Ciebie.

ZAKRES

DZIAŁAŃ

Razem ustalimy zakres pomocy,

w zależności od Twoich pragnień

i potrzeb podopiecznych. Pamiętaj,

że każdy człowiek ma jakiś talent.

NOWE DOŚWIADCZENIE

Zauważysz, że bezinteresowność przynosi wielką radość, nie tylko potrzebującemu, ale i Tobie. Podejmiesz wyzwanie?

Jako Wolontariusz również potrzebujesz modlitwy.

Zawsze możesz nam powierzyć

swoje intencje.

   RODZAJE WOLONTARIATU:  

WOLONTARIAT KONTEMPLACYJNY

To modlitwa i post w intencjach, które otrzymujemy emailem na Skrzynkę Intencji. Modlitwa i post oraz trudy dnia powinny być ofiarowane w intencjach, którą otrzymał Wolontariusz na określony czas.

WOLONTARIAT CZYNNY

To wszystkie działania podejmowane przez Wolontariusza na rzecz osoby potrzebującej

w ustalonym miejscu i czasie

oraz zakresie działań.

Kim jest Wolontariusz?

Wolontariuszem może być osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Wolontariuszem może zostać każdy kto:

- ukończył 18 lat lub 15 rok życia po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców

lub Opiekunów prawnych,

- chciałby nieodpłatnie i bezinteresownie angażować się w pomoc potrzebującym,

- wypełni kwestionariusz zgłoszeniowy,

- podpisze oświadczenie, regulamin i porozumienie wolontariusza.

IMG_20201207_182120.jpg
Jakie są cele wolontariatu?

1. Bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym, a w tym chorym, niepełnosprawnym, starszym, ubogim, bezdomnym oraz dzieciom.

2. Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy poprzez organizowanie dla nich formacji i warsztatów z pracy z osobami ubogimi i bezdomnymi.

3. Propagowanie idei wolontariatu.

4 (5) (Copy).jpg
Obowiązki Wolontariusza

Wolontariusz ma obowiązek:

1. Przestrzegać postanowień zawartych w porozumieniu.

2. Zachować tajemnicę służbowej.

3. Dbać o bezpieczeństwo osób powierzonych opiece.

4. Dbać o powierzone mu podczas pracy mienie.

5. Dbać o maksymalnie wysoki poziom świadczonych działań/usług.

6. Zgłosić koordynatorowi wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości bądź problemów.

7. Swoją postawą reprezentować godność własnej osoby oraz naszego Wolontariatu.

8. W czasie wykonywanych zadań zachować trzeźwość.

9. Przestrzegać przepisów zapisanych w kodeksie cywilnym.

10. Przestrzegać podstawowych zasad kultury osobistej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

STP_2625.JPG
Prawa wolontariusza
  1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej działalności wolontariackiej.

  2. Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywanych prac wolontariackich.

  3. Wolontariusz ma prawo do odstąpienia od umowy.

  4. Wolontariusz ma prawo do korzystania z przerwy w czasie prowadzonej działalności.

  5. Wolontariusz ma prawo do odmówienia wykonywanej czynności jeżeli ta jest zagrożeniem dla jego życia i zdrowia.

STP_2560.JPG

  POZNAJ  

  NASZYCH PODOPIECZNYCH!