JADŁODAJNIA CARITAS

im. Św. Elżbiety Węgierskiej

prowadzona przez Siostry Elżbietanki

ul. Łąkowa 4, POZNAŃ

REGULAMIN WOLONTARIATU

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
wolontariacie – rozumie się to jako nieodpłatne, bezinteresowne, świadome i dobrowolne działanie na rzecz innych osób;


wolontariuszu – rozumie się przez to osobę fizyczną, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;


§2

Wolontariuszem Jadłodajni Caritas im. Św. Elżbiety Węgierskiej, może być osoba fizyczna, która ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonuje świadczenia na zasadach określonych
w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wolontariuszem może zostać każdy kto:
- Ukończył 18 lat lub 15 rok życia po przedłożeniu pisemnej zgody rodziców
lub Opiekunów prawnych
- Chciałby nieodpłatnie i bezinteresownie angażować się w pomoc potrzebującym
- Wypełni kwestionariusz zgłoszeniowy
- Podpisze oświadczenie, regulamin i porozumienie wolontariusza

CELE WOLONTARIATU

- bezinteresowna pomoc osobom potrzebującym, a w tym chorym, niepełnosprawnym, starszym, ubogim, bezdomnym oraz dzieciom;
- zapewnienie wolontariuszom zorganizowanej i bezpiecznej przestrzeni do działania w ramach wolontariatu;
- podnoszenie kwalifikacji i kompetencji wolontariuszy poprzez organizowanie dla nich formacji i warsztatów z pracy z osobami ubogimi i bezdomnymi;
- propagowanie idei wolontariatu;
- stworzenie zorganizowanego i skoordynowanego wolontariatu w Jadłodajni Caritas im. Św. Elżbiety Węgierskiej;

 

ZASADY PRACY WOLONTARIUSZA

 

§3

Wolontariuszowi za wykonane czynności nie przysługuje wynagrodzenie finansowe.

 

§4

Wolontariuszowi przysługuje w każdej chwili pisemne zaświadczenie dotyczące zawartego porozumienia i wykonywanych przez Wolontariusza działań.

 

§5

Wolontariuszowi przysługują te same prawa o których mówi ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.), art. 46 oraz Ustawy o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach z dnia 30 października 2002 r. (Dz.U. Nr 199, poz. 1674 oraz z 2003 r. Nr 83, poz. 760).

 

§6

Wolontariusz w ramach prowadzonej działalności charytatywnej ma możliwość uczestnictwa w spotkaniach organizacyjno - formacyjnych.

 

§7

Wolontariusz ma obowiązek:
1.Przestrzegania postanowień zawartych w porozumieniu.
2.Zachowania tajemnicy służbowej.
3.Dbania o bezpieczeństwo osób korzystających z Jadłodajni.
4.Dbania o powierzone mu podczas pracy mienie.
5.Dbania o maksymalnie wysoki poziom świadczonych działań.
6.Zgłaszania koordynatorowi wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości bądź problemów.
7.Swoją postawą reprezentować godność własnej osoby oraz Jadłodajni.
8. W czasie wykonywanych zadań zachować trzeźwość.
9. Przestrzegać przepisów zapisanych w kodeksie cywilnym.
10. Przestrzegania podstawowych zasad kultury osobistej oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

§8

Prawa Wolontariusza:

1. Wolontariusz ma prawo do otrzymania pisemnego zaświadczenia o wykonywanej działalności wolontariackiej.

2. Wolontariusz ma prawo do ubezpieczenia na wypadek nieszczęśliwych wypadków w ramach wykonywanych prac wolontariackich.

3. Wolontariusz ma prawo o odstąpieniu od umowy.

4. Wolontariusz ma prawo do korzystania z przerwy w czasie prowadzonej działalności.

5. Wolontariusz ma prawo do odmówienia wykonywanej czynności jeżeli ta jest zagrożeniem dla jego życia i zdrowia.


Postanowienia ogólne

Jadłodajnia Caritas im. Św. Elżbiety Węgierskiej zastrzega sobie prawo do zmiany i modyfikacji punktów zawartych w regulaminie.