ASPIRANTURA
talent.jpg

Odkryć swoje powołanie wcale nie jest łatwo. Ale Bóg daje nam wszystko, co potrzebujemy, aby rozpoznać to do czego nas powołuje. W życiu codziennym, tam gdzie aktualnie przebywasz módl się i pracuj - to klucz do rozpoznania woli Bożej. Poznaj swoje dary, talenty jakimi obdarzył Cię Bóg. Służ nimi w codzienności.

Aspirantką może zostać dziewczyna, która pragnie zapoznać się bliżej z życiem i posługą w naszym Zgromadzeniu. W tym czasie przebywa ona we własnej rodzinie.

Warunki przyjęcia

Kandydatka przedkłada następujące dokumenty:

- pisemną prośbę skierowaną do przełożonej prowincji o przyjęcie do aspirantury,

- życiorys i dwie fotografie,

- metrykę urodzenia i świadectwo chrztu świętego.

Celem aspirantury jest:

- pomoc w rozpoznaniu woli Bożej w życiu,

- osiągnięcie potrzebnej dojrzałości w ocenie powołania do naszego Zgromadzenia i w podjęciu decyzji o rozpoczęciu postulatu.

jabłko.jpg
POSTULAT

Postulat odbywa się we wspólnocie zakonnej i służy stopniowemu wprowadzeniu w nasze życie zakonne. Pogłębienie modlitwy oraz poznanie życia w naszym Zgromadzeniu ma służyć

rozpoznaniu dalszej drogi życiowej. Wejście w rytm dnia Wspólnoty Zakonnej oraz

praca i nauka wg rozkładu dnia umacnia przekonanie o wyborze życia konsekrowanego.

Warunki przyjęcia

- pisemna prośba skierowana do przełożonej prowincji o przyjęciu do postulatu

- metryka urodzenia, świadectwo chrztu i bierzmowania

- świadectwa szkolne, względnie zaświadczenia o zdobytych kwalifikacjach

i dotychczasowym zatrudnieniu

- świadectwo zdrowia z aktualnymi wynikami

- własnoręcznie napisany życiorys

postulatIII.jpg
etap.jpg

Celem postulatu jest:

- rozpoznanie w świetle naszego charyzmatu i życia w naszej wspólnocie zakonnej autentyczności powołania do naszego Zgromadzenia

- wprowadzenie w życie wspólnotowe

- wprowadzenie w charyzmat, duchowość oraz posłannictwo naszego Zgromadzenia.

NOWICJAT
05.jpg

Głównym celem nowicjatu jest przygotowanie do ślubów. Nowicjuszka uczy się naśladować Chrystusa czystego, ubogiego i posłusznego na drodze rad ewangelicznych. Jest to ciągle jeszcze czas rozeznawania i umacniania swego powołania. Dokonuje się to poprzez modlitwę, codzienną Eucharystię, pracę, apostolat, życie wspólnotowe, wykłady, przykład i wspólnie przeżywany czas.

 

Ważny aspektem życia jest wspólnota. Siostra nowicjuszka uczy się otwierania na drugiego człowieka, kochania go, doświadczania inności, budowania zdrowych relacji, współodpowiedzialności i okazywania siostrzanej miłości. Nowicjat trwa jeden rok.

Ten etap to już wejście w okres "narzeczeński". Tak jak para, która jest przed ślubem poznaje się, omawia najistotniejsze sprawy jak miałoby wyglądać to przyszłe życie, poznaje tą drugą stronę jeszcze bardziej, jeszcze głębiej, tak ten etap służy, aby poznać jeszcze bardziej i głębiej miłość Oblubieńca oraz charyzmat i życie naszego Zgromadzenia.

Trzeba pamiętać, że nadal jest to również etap rozeznawania powołania. Tak, jak jest w narzeczeństwie: trzeba rozmawiać o wszystkich wątpliwościach i znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania.

01.jpg
JUNIORAT

Formacja otrzymana w postulacie i nowicjacie jest kontynuowana w junioracie, który rozpoczyna się od złożenia pierwszych ślubów i trwa do profesji wieczystej. Okres ślubów czasowych trwa pięć lat. Pierwsze śluby składa się na jeden rok, a następnie dwukrotnie odnawia się co dwa lata. Znakiem profesji wieczystej jest poświęcona obrączka.

Jeśli chcesz porozmawiać z Siostrą o swoim powołaniu, jeśli zastanawiasz się czy nasze Zgromadzenie jest miejscem dla Ciebie, daj znać, a pomożemy Ci rozeznać wolę Pana Boga.

tel. 667 131 048

Postulat II.jpg