WSPÓLNOTA APOSTOLSKA ŚW. ELŻBIETY

Wspólnota jest zrzeszeniem wiernych, którego celem jest wspieranie swych członków w realizowaniu zasad życia chrześcijańskiego. Żyjąc duchem Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety pragną oni pełniej przeżywać we własnym środowisku swoje chrześcijańskie powołanie i poprzez dzieła czynnej miłości bliźniego dawać temu świadectwo. Członkowie Wspólnoty tworzą ze Zgromadzeniem duchową rodzinę, jednak bez właściwej przynależności członkowskiej do niego. W miarę swych możliwości biorą oni udział w jego modlitwach i apostolacie, wspierają jego działalność, mają udział w jego duchowych owocach.

 

Działalność Wspólnoty Apostolskiej wypływająca z charyzmatu Zgromadzenia oraz pilnych potrzeb czasu, obejmuje uczynki miłosierdzia co do ciała i co do duszy:
– pomoc ubogim, chorym w ich własnych mieszkaniach, w szpitalach

i domach opieki,
ludziom w podeszłym wieku, samotnym, rodzinom wielodzietnym,
- opiekę nad ludźmi uzależnionymi i ich dziećmi,
- troskę o ochronę życia nienarodzonych, pomoc samotnym matkom,
- modlitwę i ponoszone ofiary za Kościół, za świat i za wszystkich cierpiących.

WSPÓLNOTA APOSTOLSKA ŚW. ELŻBIETY W ŚREMIE
Członkowie Wspólnoty Apostolskiej w Śremie

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety rozpoczęła swoją działalność dnia 17 listopada 2002 roku, przy Zgromadzeniu Sióstr św. Elżbiety, z inicjatywy siostry M. Emanueli Bartkowiak. Początkowa liczebność to 3 członków : p. Aleksander Jakowiec, p. Beata Łabęda i p. Barbara Wojciechowska. Pierwsi członkowie, 22 listopada 2003 r. podczas trwających trzy dni rekolekcji w Puszczykowie złożyli przyrzeczenia.

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety prowadzi swoją działalność w oparciu o „Statuty dla Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety”, uchwalone przez kapitułę generalną w 1992 r., które Przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, przedłożyła Stolicy Apostolskiej.

Członkowie Wspólnoty Apostolskiej w Śremie

           W 2005 roku jedna z członkiń Wspólnoty Apostolskiej (z młodzieży) przeszła do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety - do Prowincji w Norwegii.
         Od 10 września 2013r. Siostrą odpowiedzialną za Wspólnotę została s. M. Damiana Rozalia Cykulska. Liczebność Wspólnoty na dzień dzisiejszy to: – 20 członków z przyrzeczeniami i 5 członków bez przyrzeczeń oraz młodzież. Opiekunem Wspólnoty jest ks. Jakub Proch.

Każdy nowy rok Wspólnota rozpoczyna od ustalenia programu pracy, który wynika z tematu przewodniego na dany rok i harmonogramu spotkań. Członkowie i kandydaci spotykają się na comiesięcznym przeżywaniu Eucharystii, czuwaniu i modlitwie wraz z siostrami.

 

Modlitwą Wspólnota obejmuje najpilniejsze potrzeby :
- rozwój duchowy i liczebny Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety oraz Wspólnoty Apostolskiej św. Elżbiety
-sprawy Zgromadzenia, zwłaszcza prowincji Poznańskiej.

1.png

Wspólne spotkania z Siostrami na modlitwie

      Indywidualne modlitwy: różaniec, koronka do Miłosierdzia Bożego, Pismo św. , brewiarz,rozważania kolejnych wezwań Litanii do Serca Jezusowego, Nabożeństwo do Opatrzności Bożej i inne, ofiarowują w wyznaczonych intencjach, zwłaszcza za bliźnich, potrzebujących wsparcia. Każdego roku członkowie Wspólnoty uczestniczą w rekolekcjach w Puszczykowie
lub w Gostyniu.
      Ważnymi spotkaniami o charakterze formacyjnym, w których uczestniczą członkowie Wspólnoty Apostolskiej są także Dni Skupienia, które począwszy od 2003r. odbywały się co roku, czasem nawet dwa razy w roku.

     Życie duchowe Wspólnoty jej członkowie pogłębiają także poprzez czytanie biuletynu „Suore Di s. Elisabetta”, a także poprzez przygotowywanie referatów związanych z ważnymi wydarzeniami dotyczącymi Wspólnoty.

Działalność charytatywno-apostolska Wspólnoty Apostolskiej Świętej Elżbiety obejmuje:
- nawiązywania kontaktów z rodzinami wielodzietnymi, niepełnymi i ubogimi,
- pomocy osobom w podeszłym wieku, opieka nad osobami samotnymi, finansowa i duchowa,

  czuwania nocne nad chorymi osobami,
- pomoc w organizowaniu „Niezapominajkowego Festynu”,
- pozyskiwanie środków pieniężnych od ofiarodawców na opłacanie pobytu w Przedszkolu dzieci,
- obdarowywania rodzin potrzebujących żywnością, odzieżą,
- prowadzenia w duchu św. Elżbiety Fundacji „Familia” i zarządzanie świetlicą,
socjoterapeutyczną dla dzieci przez jedną z członkiń, charytatywna praca z tymi
dziećmi,
- współpraca z Caritasem.

Od początku swojej działalności Wspólnota Apostolska św. Elżbiety kontynuuje swoją współpracę ze Zgromadzeniem Sióstr św. Elżbiety. Członkowie Wspólnoty służą pomocą w codziennych potrzebach sióstr np. pomoc w przemieszczaniu przez użyczanie auta, pomagają w czasie choroby, ofiarują swój czas i talenty w celu organizowania uroczystości zakonnych. Ponadto członkowie Wspólnoty włączają się w przeżywanie rożnych uroczystości Zgromadzenia oraz biorą udział w spotkaniach przy różnych okazjach : wizytacje, rekolekcje. Stałą formą kontaktu ze Zgromadzeniem jest podtrzymywanie przez Wspólnotę pięknej tradycji pisania listów okolicznościowych oraz życzeń świątecznych.

 

Największym życzeniem Wspólnoty Apostolskiej jest wzrost liczebny Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety i Wspólnoty oraz możliwość niesienia pomocy wszystkim bliźnim, potrzebującym wsparcia. Każdy katolik, bez różnicy wieku, stanu i zawodu, któremu bliska jest trudna sytuacja ubogich, chorych, cierpiących, który czuje się powołany by w duchu Świętej Elżbiety nieść pomoc, może stać się członkiem Wspólnoty Apostolskiej Świętej Elżbiety.

WSPÓLNOTA APOSTOLSKA ŚW. ELŻBIETY W KROTOSZYNIE

Początki Wspólnoty Apostolskiej w Krotoszynie sięgają 1995 roku, w którym to odbyło się pierwsze spotkanie osób chętnych do pogłębiania swojej konsekracji wynikającej z chrztu świętego. 8 grudnia 1996 r. w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP 10 Członkiń złożyło przyrzeczenia na ręce Przełożonej Prowincji Siostry M. Seweryny Galińskiej. Pierwszą Siostrą odpowiedzialną została s. M.Estella Pawłowska. Od tego czasu Członkinie przyczyniają się do rozszerzenia Królestwa Bożego ” przez udział w charyzmacie i posłannictwie Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety”. Obecnie Wspólnota liczy 30 Członkiń, które spotykają się raz w miesiącu na wspólnej Eucharystii i spotkaniu formacyjnym. Prowadzimy apostolat wśród chorych, cierpiących. Swoje trudności ofiarujemy za ubogich, w intencjach Zgromadzenia i ustalonych podczas spotkań formacyjnych. Uczestniczymy w duchowej adopcji dziecka poczętego. Realizując słowa naszej Patronki św. Elżbiety: „ Z tego co posiadamy powinniśmy radośnie i chętnie udzielać innym” wspomagamy Jadłodajnię Sióstr Elżbietanek w Poznaniu. We współpracy z PCPR pomagamy dzieciom, młodzieży potrzebującej wsparcia. Cieszymy się z corocznie przeżywanych rekolekcji i dni skupienia, które dają   nam siły duchowe i pogłębiają kontakty między nami, a Siostrami Elżbietankami.

2.jpg

Spotkanie w Krotoszynie

Krotoszyn.jpg

Siostra Prowincjalna na spotkaniu z członkami Wspólnoty

1.JPG

Matka Generalna Zgromadzenia Sióstr Świętej Elżbiety wraz z członkami Wspólnoty z Krotoszyna

WSPÓLNOTA APOSTOLSKA ŚW. ELŻBIETY W POZNANIU - JEŻYCE

Wspólnota Apostolska św. Elżbiety na Poznańskich Jeżycach przynależy do Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety w Poznaniu przy ul. Kościelnej 5 i działa na terenie parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Została powołana do istnienia 3 sierpnia 1998r. opiekę duchową od samego początku istnienia Wspólnoty sprawuje ks. dr Rafał Pajszczyk, a Siostrą odpowiedzialną z ramienia Zgromadzenia jest s. Piotra Kemnic.

 

Wspólnota liczy 19 członków, w tym 13 z przyrzeczeniami. Członkowie Wspólnoty to mężczyźni i kobiety, małżeństwa, mężatki i wdowy.

Działalność apostolska jest prężna i bardzo zróżnicowana:

- udzielanie się w Caritasie Parafialnym: zbiórka do puszek przy kościele, zbiórka żywności w marketach przed świętami, organizacja paczek, przyjmowanie i wydawania odzieży, produktów żywnościowych,

- zaangażowanie w hospicjum domowym,

- opieka nad osobami chorymi i starszymi,

- zaangażowanie w katolickim telefonie zaufania,

- organizacja zajęć integracyjnych dla dzieci i dorosłych oraz jadłodajni dla dzieci,

- zaangażowanie w Żywy Różaniec: zelatorki, prowadzenie adoracji, domowa wymiana tajemnic, organizacja wyjazdów na rekolekcja czy pielgrzymki,

- zaangażowanie w grupę Miłosierdzie Boże,

- organizowanie warsztatów i pieszych pielgrzymek dla kobiet i mężczyzn,

- opieka nad letnią kaplicą i troska o otoczenia wokół historycznego Krzyża w centrum Poznania,

- duszpasterstwo modlitwy „Pogotowie modlitewne”, ofiarowanie swojego cierpienia,

- nowa forma działalności wolontariatu „Świętej Elżbiety”.

 

Spotkania Wspólnoty Apostolskiej odbywają się systematycznie w miesiącu:

- I poniedziałek miesiąca - robocze spotkanie członków Wolontariatu Świętej Elżbiety

- II poniedziałek – wykłada p. psycholog

- III poniedziałek – wykład ks. dr Rafała Pajszczyka

- IV poniedziałek – Msza Święta z homilią, spotkanie wspólnotowe przy stole, dzielenie się wiadomościami ze Zgromadzenia oraz z życia Prowincji Poznańskiej.